+359 2 920 21 05 info@consultia-bulgaria.com
Корпоративни клиенти

Корпоративни клиенти

Консултия предлага пълен набор от юридически услуги за учредяване на юридическо лице. Ние имаме опит в създаването на всички видове дружества, включително представителства на чуждестранни юридически лица и фондации. Нашият опит в различни юрисдикции ни позволява да предложим най-подходящия вид юридическо лице в зависимост от нуждите на клиента.

Нашите компетенции включват:

 • Учредяване на дружества с ограничена отговорност, акционерни дружества и други видове юридически лица, регистрация на клонове на чуждестранни юридически лица; 
 • Консултация относно най-подходящата форма на юридическо лице в зависимост от нуждите на клиента от правна и данъчна гледна точка; 
 • Преобразуване на дружества, прехвърляне на дялове, придобиване на дялове, прехвърляне на търговско предприятие ;
 • Сливания и придобивания;
 • Увеличаване и намаляване на капитала; апорт;
 • Корпоративен мениджмънт; регистриране на промени по партидата на дружеството;
 • Подготовка на корпоративни документи;
 • Представителство пред държавната администрация и съдилищата; 
 • Обявяване в ликвидация и заличаване на дружества от Търговския регистър;

Целта на екипът, който се занимава с търговско право, е да помогне на клиентите ни да постигнат своите най-амбизиозни бизнес цели. Успехът на целта на клента, е техен основен приоритет.

Ние консултираме нашите клиенти в множество търговскоправни аспекти, включително:

 • Подготовка, преглед и преразглеждане на търговски договори;
 • Преговори с контрахенти и трети страни;
 • Договори за заем и лизинг;
 • Разрешаване на търговски спорове.

Чуждестранните компании все по-често избират България за своите инвестиции в недвижими имоти. За да придобият успешно недвижим имот, клиентите се нуждаят от експертна консултация по време на целия процес на инвестиционен проект.

Практиката на Консултия, свързана със сделките с недвижими имоти, обхваща целия набор от юридически услуги, необходими при прехвърляне за чуждестранни физически и юридически лица, както и за български такива.

Ние имаме опит в следните области:

 • Преглед и проучване на правния статус, собствеността (ограничено вещно право) и наличието на тежести или възбрани върху недвижими имоти; 
 • Представяне на клиенти по време на преговори за придобиване на правото на собственост;
 • Представителство пред финансовите институции по отношение на финансирането на проекти, лизинг, ипотечни кредити, доверителни сметки;
 • Изготвяне и преглед на предварителните договори за придобиване или разпореждане с вещни права върху недвижими имоти;
 • Изготвяне и преглед на договори за поддръжка и управление на жилищни и обществени сгради;
 • договори за наем;
 • Консултации относно инвестиции в недвижими имоти и съвети относно данъчните аспекти;
 • Процедури по градоустройствено планиране;
 • Промяна на предназначението на земята;
 • Издаване на скици, данъчна оценка, както и на други документи, свързани с недвижими имоти; 
 • Изготвяне на нотариални актове за придобиване и разпореждане с вещни права;
 • Изготвяне на пълномощни и декларации, подготовка на всякакви документи за нотариални процедури;
 • Осъществяване, регистрация и отмяна на гаранции, тежести върху недвижими имоти и ограничени вещни права върху имоти – ипотеки, право на строеж, право на ползване на т.н.;
 • Регистрация на чужденци, притежаващи недвижими имоти в България в регистър БУЛСТАТ;
 • Регистрация на придобитото имущество за данъчни цели;
 • Съвет за данъците и таксите, дължими по отношение на придобиването на право на собственост и други вещни права върху недвижими имоти в България;

Бързите темпове, с които се развива бизнесът, често изискват вземането на бързи и значими бизнес решения, от които компания може да понесе сериозен риск. С цел да се помогне на нашите клиенти да избягват каквито и да било нежелани рискове, правният екип на Консултия България е разработил гама от услуги за надлежна проверка.

Нашият юридически отдел подготвя доклади за надлежна проверка по отношение на:

 • Правният статус на недвижими имоти, собственост и ограничени вещни права, наличието на тежести, ипотеки, право на строеж, право на ползване на т.н.;
 • Правният статус на българско дружество – проверка относно съществуването му, собствеността, управлението, представителство, капитал, липса или наличие на ликвидация и несъстоятелност, специфики в статуса, особени залози, договорни отношения, и т.н;
 • Притежание на активи във вид на недвижими имоти, други въпроси, свързани с компанията.

Ние предоставяме правни съвети на корпоративни клиенти при кандидатстване за финансиране от ЕС. Консултия България предлага изготвянето на проект и контрол върху целия процес на кандидатстване.

Нашите услуги включват:

 • Изготвяне на проекта;
 • Подаването на всички документи пред съответните компетентните органи;
 • Контрол върху цялата процедура.

Нашият екип е компетентен да предоставя съвети във връзка с широк кръг от въпроси в сферата на ИТ. Обикновено получаваме запитвания от компании, които биха искали да регистрират търговски марки, патенти, промишлен дизайн в рамките на ЕС

Ние предоставяме и правни становища и съвети на дружества, които имат конкретни въпроси.