+359 2 920 21 05 info@consultia-bulgaria.com
Данъчни и счетоводни услуги

Данъчни и счетоводни услуги

Консултия България предлага данъчни и счетоводни услуги както на дружества, така и за физически лица. Ние се грижим да подсигурим всички възможни ресурси за работа, за да сме сигурни, че бизнесът на клиентите ни в България е воден успешно.

 • Общи съвети относно прякото и непрякото данъчно облагане;
 • Съвети по конкретни данъчни аспекти на различни търговски сделки и придобиване на вещни права върху недвижими имоти;
 • Корпоративно данъчно облагане;
 • ДДС;
 • Оптимизиране на данъчно облагане.
 • Първоначално конфигуриране на счетоводно отчитане;
 • Съхранение и подаване на оригинални документи, както вътрешни, така и външни;
 • Поддържане на счетоводен дневник;
 • Подаване на всички видове данъчни декларации свързани с данъци при източника, корпоративен данък, както и ДДС;
 • Представяне на справки-деклрарации пред Българската народна банка относно чуждестранните сделки;
 • Поддържане на регистъра на активите;
 • Изготвяне на доклади за законови цели в съответствие с местните правила и Националните счетоводни стандарти;
 • Изготвяне на годишни финансови отчети в съответствие с МСФО / МСС . Включва изготвянето на пълен набор от финансови отчети в съответствие с МСФО / МСС . Конкретно това предполага изготвянето на финансовите отчети с бележките към него, както и оповестяването на прилаганите счетоводни политики;
 • Подписване и подаване на годишния финансов отчет в Националния статистически институт, Националната агенция за приходите, както и в Търговския регистър;
 • Съдействие при провеждане на одити;
 • Изготвяне на платежни нареждания и последващо подписване, съгласно платежните инструкции;
 • Регистрация / дерегистрация на недвижими имоти и моторни превозни средства пред общинските власти по отношение на местните данъци и такси;
 • Регистрация / дерегистрация на моторни превозни средства в КАТ;
 • Промени в регистрацията на дружеството в Търговския регистър;
 • Подготовка на конкретни проекти: Консултия може да създаде или реорганизира система за счетоводно отчитане за Вас, както и да съдейства при прилагането на софтуерни пакети, при създаване на процедури за счетоводен контрол, обучение на счетоводители и да ви предостави други свързани услуги, от които може да се нуждаете.

Консултия България, като надлежно регистрирана преводаческа агенция, е специализирана в преводи на различни видове документи на различни езици. Ние предлагаме на всички наши клиенти комплексно обслужване. Всички договори , както и финансовите отчети, се превеждат от квалифицирани преводачи, в ясен, двуезичен формат.

Нашият екип се състои от наети лингвисти на свободна практика, преводачи, интерпретатори, коректори, мениджъри за осигуряване на качеството и програмисти със солидна професионална подготовка .

Всякакви последващи изисквания за превод на нашите клиенти могат да бъдат спазени по най-висок стандарт, в следните области:

 • Материално и процесуално право
 • Банкиране и Финанси
 • Лични документи
 • Реклама и PR
 • Преводи от в сферата на медицината
 • Преводи в сферата на автоматизацията (автомобилизъм, техника на космическите полети)
 • Преводи в сферата на земеделието и храните
 • Промишленост
 • Технологии и инженеринг

Издаването на официален документи от Държавната администрация може да се окаже „минно поле“ , ако не сте запознати с процедурата. Ние можем да се погрижим за това от ваше име и по този начин да ви спестим много време . Независимо от това от какво естество е вашият проблем с държавната администрация – свържете се с нас, усилието си струва!